City Deal Kennis Maken

De betrokken partijen bij deze City Deal zijn het Netwerk Kennis Steden (NKS) met hun Universiteiten en Hogescholen, de ministeries van BZK en OCW, de vereniging van universiteiten VSNU en de Vereniging Hogescholen

De inzet van de City Deal Kennis Maken is om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De betrokken steden, kennisinstellingen en andere partners beschouwen dit enerzijds als een vorm van kennisbenutting en anderzijds als het aanbieden van de stad als leeromgeving voor studenten. Centraal in de City Deal staan talentontwikkeling, ondernemerschap én het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Lees de tekst van de City Deal in de Staatscourant.

Thema’s

Om dit te bereiken heeft de City Deal drie hoofdthema’s voor ogen:

1. Samenwerkingsverbanden tussen steden en kennisinstellingen op grootstedelijke thema’s In 2017 zullen minimaal 5 universiteitssteden en de daarin gelegen universiteiten en hogescholen een (duurzaam) samenwerkingsverband opzetten. Uitgangspunt hierbij is de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, en het voortbouwen daarop. De steden bepalen onderling welke grootstedelijke thema’s als eerste worden aangepakt.

2. Een forse toename van de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij grootstedelijke thema’s Bij deze City Deal is vooral de betrokkenheid van onderzoekers, docenten en studenten bij stedelijke opgaven in rijke leeromgevingen relevant. Die leeromgevingen worden zo rijk mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkingsverbanden. Van multidisciplinaire en multilevel (meerdere onderwijssoorten, zoals mbo, hbo en wo) teams tot triple helix verband.

3. Verankering succesformules, uitwisseling en monitoring voortgang De City Deal moet uitgroeien van een ambitiedocument naar een bewezen en zichtbaar succesvolle werkwijze waarbij wordt voortgebouwd op elkaars innovaties en pilotprojecten.

Deelnemende steden

Amsterdam
Arnhem
Delft
Ede
Enschede
Groningen
Leiden
Maastricht
Nijmegen
Rotterdam
Tilburg
Utrecht
Wageningen

De volgende steden stromen deze zomer in:

Breda
Den Bosch
Den Haag
Deventer
Leeuwarden
Zwolle